28.6.2015

Sibřinka 

již nebude publikovat žádné materiály v Novém Zebrinu

Hledali jste v posledním vydání Nového Zebrinu článek, reportáže, nebo fotografie z akcí pořádaných Sibřinkou?   Bohužel marně.

      Musím s politováním konstatovat, že od akce počínaje Sibřinskými čarodějnicemi nebudu do redakce NZ žádné materiály a fotografie z akcí Sibřinky zadávat, vše bude publikováno pouze na stránkách Sibřinky, ( https://www.sibrinka.com ) , na vývěsce u OU, na FB stránkách a odkazy na akce budou zveřejněny na stránkách obce. A důvody?

     Již dlouhodobě mám vážné výhrady k obsahové podobě a způsobu prezentace příspěvků v NZ a dále ke způsobu vedení obecního zpravodaje ze strany paní šéfredaktorky. Stávalo se, že při předávání mých vlastních materiálů do NZ došlo v několika případech bez mého vědomí k nedomluveným úpravám textu, k záměně mých vlastních fotografií zařazených k článkům za fotografie jiné-cizího autora.

     Dále bohužel dlouhodobě dochází ze strany šéfredaktorky i k nedodržování přinejmenším tiskového zákona minimálně v části na práva na odpověď, práva na reakci apod.  (Např., na jednoduchý příspěvek p. Čermákové, kdy sama kritizuje vystoupení JUDr. Drapáka na schůzi zastupitelstva, nepochopitelně zařadila do vydání 8 reakcí, protireakcí a nevím čeho, přesto, že tuto povinnost vůbec neměla. Co na tom, že se taková „reakce“ vůbec netýkala původního příspěvku. Hlavně že tímto způsobem znehodnotila  vydání takovým způsobem, že případní zájemci o informace z dění v obci ztratili o NZ zcela zájem. Celkem paní šéfredaktorka v tomto vydání „vytvořila“ vlastní iniciativou na 24. stránkách celkem 12 (!) různě dlouhých reakcí a reakcí na reakci, tedy dle mého názoru „ zaplevelila“ toto vydání takovým způsobem, že z  NZ udělal změť nesmyslů a hlavně zbytečných příspěvků, které při alespoň částečné znalosti zákona vůbec neměla publikovat.                      

      Opakovaně jsem paní šéfredaktorku v dobré víře kontaktoval a ve snaze vysvětlit jí věci, kterým nerozumí, upozornil na špatný postup. I s radou, jak postupovat. Nikdy jsem se však nesetkal s ochotou přijmout z její strany radu nebo oprávněnou výtku.

      Vrcholem všeho bylo poslední vydání Nového Zebrinu, kdy se všechny tyto moje výhrady opět projevily v plné síle. Veškeré publikované materiály jakoby lopatou naházené bez ladu a skladu do tohoto vydání tak, jak pravděpodobně postupně paní šéfredaktorce přicházeli do mailu. Takže mezi spoustou „poutavých“ a jistě velice „důležitých“ upozornění na burzu ošacení, pozvánku na přednášku s reklamním materiálem společnosti A-Doma (Co to vůbec jer? Je to placená reklama, není to placená reklama??) a řady dalších je jakoby omylem vložena „ bezvýznamná“  informace  o výletě pořádaným OÚ a zařizovaným jistě se značným úsilím Petrou Kubánkovou. A jelikož přece nelze upravit jiné veledůležité informace (reklamy, velikost obřích fotografií z dalekých cest v části věnované místní knihovně apod.) tak, aby se info o výletě vešlo na jednu stránku, tak je ještě rozdělené na dvě stránky, čímž vypovídací hodnota této zprávičky byla zcela vymazána. Ve skutečnosti by si tato zpráva zasloužila umístění v horních částech NZ. Stejně jako řada dalších informací, která ve vydání zcela postrádala logiku umístěním na tom kterém místě. Prostě vše bez jakéhokoliv citu „zpatlané“ dohromady.

Nejhorším (alespoň pro mě) počinem však bylo, že v posledním vydání NZ se šéfredaktorka tentokráte už ve spojení s jedinou redaktorkou NZ snížila k uvádění a publikaci naprostých lží.  V reakci na příspěvek „ztracený mail“ a následné bláboly o „rudém nebezpečí“ zastupitelky p. Slámové v posledním NZ  paní šéfredaktorka bohužel již společně s  jedinou redaktorkou ve shodě  naprosto  lživě uvádí, že u „výživných článků pana Lukavského“ sami tyto dvě dámy zařídili, a zajistili, že nesmím (?) v  NZ publikovat.!!  Na toto téma mezi námi proběhla (mezi mnou a redakcí), velice „zajímavá“ mailová komunikace, kdy jsem s konečnou platností pochopil, že s těmito dámami tvořící vydavatelské duo Nového Zebrinu již nechci mít nic společného. (Pouze pro úplnost, rozhodnutí o tom, že již nebudu publikovat, ani  nijak  reagovat na žádné články v NZ padlo již na počátku roku 2014 a bylo zveřejněno pouze a výhradně z mého rozhodnutí právě jako obrana proti praxi redakce, jak bylo a je s příspěvky pracováno. (Nový Zebrin č. 1/2014 strana 10!!)  Proč se paní šéfredaktorka společně s paní redaktorkou snížili k takovému nedůstojnému jednání, nechápu ani pro to nemám vysvětlení.

Takže ze shora uvedených důvodů pro mě NZ v této podobě přestal existovat. Za situace, kdy p. šéfredaktorka pojala Nový Zebrin jako svůj osobní plátek placený Obecním úřadem, plátek velebící místní knihovnu a její cestovatelské aktivity, (stačí porovnat četnost a velikost zpráv a fotomateriálu označených „Knihovna“ s  ostatními materiály) kdy na úkor ostatních příspěvků a fotografií zařazuje materiály jistě zajímavé, ale svým rozsahem zcela nadbytečné, za situace, kdy šéfredaktorka publikuje svá rozhodnutí jako rozhodnutí „Redakční rady“ (ona totiž žádná neexistuje, nikdy nebyla ustanovena a nikdy nevznikla), za situace, kdy si sama šéfredaktorka sama ze svého rozhodnutí upravuje a volí cenu inzerce (zdražuje), volbu grafika a kdy zadanou řádkovou inzerci místního podnikatele sama pozmění (původně zveřejnění zdarma) a fakturuje zadavateli nemalou a nepochopitelnou částkou, (nejméně dva prokazatelné případy) jsem došel k závěru, že toto již nemusím.

V této podobě není pro mě a bohužel jak jsem zjistil i pro stále rostoucí řadu občanů Nový Zebrin  obecním zpravodajem podle představ a pravidel, ale pouhá amatérská tiskovina dosahující úrovně obtěžujících reklamních materiálů vkládaných do našich domovních schránek. A bohužel jako s takovou – pokud se v kvalitě Nového Zebrinu něco zásadního nezmění, bude bohužel nakládáno.

Sibřina  26. 5. 2015

Michal Lukavský ©2015

   

 

Autorizovaný text, v případě jakékoliv úpravy (zkrácení, rozdělení, úprav apod.) textu je nutná nová autorizace autora.